CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

Rancangan Semester 2-2010

Perancangan Mengajar

PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKAHUBUNGAN ETNIK
DLHW 2712   


SEMESTER 2


SESI 2009/2010BLHW 2712 (2, 2, 0)

1.0 HASIL PEMBELAJARAN

Selepas mempelajari kursus ini, pelajar akan dapat:
 1. Menganalisis hubung kait antara peranan pluraliti budaya, masyarakat dan kumpulan etnik melalui kerja berkumpulan. (C4)
 2. Merungkaikan isu dan cabaran pluraliti budaya, nilai-nilai serta hubungan etnik di Malaysia dalam aktiviti perbincangan kumpulan. (P4, EM, LS)
 3. Mengkaji dan melaporkan tentang silang budaya dalam kehidupan masyarakat Malaysia melalui tugasan. (A3)

2.0 SINOPSIS


Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik. Kursus ini juga memberi pendedahan dan meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia bagi mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia dan hubungan jalin antara wilayah ASEAN. Selain itu, kursus ini dapat memberi kefahaman dalam menangani cabaran global yang berkaitan hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia dan Asia. Ia turut memperkenalkan kepada para pelajar terhadap hubungan etnik menurut perspektif Islam.


3.0 AMALI
-

4.0 RUJUKAN

 1. Abdul Aziz Bari. 2000. Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
 2. Jomo, S. 1998. Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
 3. Musa Ahmad, et. al., 2005. Pembangunan Masyarakat Islam Hadhari, Pusat Pemikiran Kefahaman Islam, Selangor.
 4. Syed Mohamad Naquib al-Attas. 1971. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.
 5. Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia, Kuala Lumpur : ISTAC.5.0 PENGENDALIAN KURSUS

 1. Kuliah - 2 jam pertemuan seminggu selama 10 minggu (Jumlah = 20 jam)
 2. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran - Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (SCL), Kajian Lapangan (pemerhatian, temubual, borang soal selidik, perbincangan)
 3. Pembentangan Kerja Kursus - 2 jam pertemuan seminggu selama 4 minggu (Jumlah = 8 jam)
 4. Masa Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time)
             


Face to face


Kuantiti Masa Pengajaran


Persediaan/SCL/Pembelajaran Kendiri


Jumlah Keseluruhan  SLT

Kuliah

20

20

40

Kajian Lapangan

2

7

9

Wacana Ilmu dan Aktiviti Kumpulan

2

3

5

Pembentangan

1

3

4

Peperiksaan Akhir

2

20

22

Jumlah

27

53

806.0 PEMARKAHAN

Kerja Kursus :
Kajian Lapangan

25%

Pembentangan

10%

Wacana Ilmu dan Aktiviti Kumpulan

20%

Kedatangan dan Partisipasi

5%

Peperiksaan Akhir (2 jam)


40%

Jumlah

100%7.0 PERANCANGAN  MINGGUANMinggu

Sesi

Kandungan

Rujukan/Catatan


1


Kuliah 1Pengenalan kepada kursus Hubungan Etnik.
 • Sinopsis dan objektif kursus
 • Penerangan tentang kerja kursus, wacana ilmu dan format pembentangan


2


Kuliah 2


Hubungan Etnik di Malaysia secara umum :
 • Pengenalan
 • Kepentingan Hubungan Etnik yang harmonis
 • Usaha-usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan Nasional
 • Hubung kait antara ekonomi dan etnisiti

* Pembahagian kumpulan dan tajuk kajian lapangan


Pembahagian Kumpulan dan Tajuk Kajian Lapangan


3


Kuliah 3


Konsep-konsep asas Hubungan Etnik :
 • Konsep masyarakat
 • Konsep budaya
 • Konsep perpaduan dan integrasi
 • Pengalaman Malaysia
4


Kuliah 4


Pluraliti dan masyarakat pluralistik di Malaysia :
 • Pluralisme budaya Alam Melayu
 • Kemuncak pluraliti Alam Melayu: Kesultanan Melaka
 • Pembentukan masyarakat pluralistik oleh penjajah
 • Pembentukan masyarakat pluralistik di Malaysia
 • Masyarakat pluralistik selepas merdeka


5


Kuliah 5


Pembangunan ekonomi dalam konteks Hubungan Etnik di Malaysia :

 • Pembangunan ekonomi di Malaysia
 • Modenisasi di Malaysia
 • Isu-isu utama ekonomi
 6
Kuliah 6


Pembangunan politik dalam konteks Hubungan Etnik di Malaysia :
 • Pembangunan politik di Malaysia
 • Kemajmukan masyarakat dalam proses politik di Malaysia
 • Kerjasama politik dan Hubungan Etnik
 • Pemupukan Hubungan Etnik secara formal
 • Hubungan Etnik selepas penubuhan Malaysia7

Kuliah 7

Perlembagaan Malaysia dalam konteks Hubungan Etnik di Malaysia :
 • Konsep Perlembagaan
 • Sejarah penggubalan Perlembagaan Malaysia
 • Unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Malaysia
 • Rasional Perkara 153
 • Rasional Perkara 152
 • Rasional Perkara 3
* Aktiviti kumpulan mengikut kelas masing-masingWacana Ilmu dan Aktiviti Kumpulan


8

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

9

Kuliah 8

Hubungan Etnik, integrasi dan menangani cabaran:
 • Dasar dan Pelan Tindakan untuk Perpaduan
 • Jati diri acuan Malaysia
 • Cabaran Hubungan Etnik
 • Turun naik Hubungan Etnik10

Kuliah 9


Agama dan Hubungan Etnik:
 • Agama Islam dan Agama-agama lain di Malaysia
 • Islam Hadhari
 • Asas-asas Hubungan Etnik dalam konteks agama
 • Aplikasi Hubungan Etnik dalam kehidupan masyarakat Malaysia
 • Kepentingan hidup maju melalui perhubungan dan kerjasama pelbagai etnik
 • Hubungan Etnik dan perspektif Islam Hadhari: pengalaman di Malaysia

11

Kuliah 10

Hubungan Etnik: sumbangan kerajaan dan masyarakat:
 • Peranan kerajaan dalam konteks Hubungan Etnik
 • Peranan masyarakat dalam konteks Hubungan Etnik
 • Peranan swasta dalam konteks Hubungan Etnik

   Serahan    
   Tugasan


12

Kuliah 11

Pembentangan kerja kursus

Pembentangan Kumpulan


13

Kuliah 12

Pembentangan kerja kursus

Pembentangan Kumpulan


14


Kuliah 13


Pembentangan kerja kursus


Pembentangan Kumpulan


15


Kuliah 14


Rumusan kuliah/Pembentangan kerja kursus


Pembentangan
Kumpulan


16
MINGGU ULANGKAJI17 & 18
MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR
PENGESAHAN PERANCANGAN MENGAJAR

Disediakan oleh ;                                                            Disahkan oleh ;

………………………….                                                            ………………………………..
Nama      :Nor Fazilah Abdul Hamid                                 Dekan/Timbalan Dekan(Akademik)/Ketua Jabatan
Jawatan  : Pensyarah                                                            Cop :
Cop         :                                                                                                 

Tarikh     :  _________________                                Tarikh  :  __________________


PEMANTAUAN PELAKSANAAN PERANCANGAN MENGAJAR
(CUTI PERTENGAHAN SEMESTER)

Ulasan/Komen :


Disemak oleh ;

………………………………..
Dekan/Timbalan Dekan(Akademik)/Ketua Jabatan
Cop :                                                                                                                              Tarikh:  _______________             


PEMANTAUAN PELAKSANAAN PERANCANGAN MENGAJAR
(MINGGU KE-16 SEMESTER)

Ulasan/Komen :

Disemak oleh ;

………………………………..
Dekan/Timbalan Dekan(Akademik)/Ketua Jabatan

Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan              
Universiti Teknikal Malaysia Melaka                                                                                      
HE-Rancangan Sem 2-2010

No comments:

Post a Comment

My Blog List